Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
Indonesian to English
kesat stiff, shaggy
kesat
please wait
by Xamux Translate
kesatria1 noble (caste), knight. 2 acting with noble qualities.
kesatriaangallance
kesatu dan keduafirst and second
kesatuanunit
kesatuan akuntingaccounting entry
kesatuan komandounity of command
kesatuan liniline unit
kesatuan nasionalnation unity
kesatuan organisasiorganizational unit
kesatuan organisasi tambahanadditional organization
kesatuan pengarahanunity of direction
kesatuan polisi militermilitair police corps
kesatuan usahabusiness entity
kesatuan usaha ekonomieconomic entity
kesatuan usaha terpisahspecific-separate entity
kesatuan-kesatuan stafstaff units
adalah kesatria yang kita cari
is our knight
adalah makhluk kesatuan yang terorganisir
is an organized unitary being
afrika sebagai kesatuan yang diselenggarakan
african unity held
anda kesatria dan pasukan anda
your knights and your armies
anda sendiri yang merupakan kesatuan
yourself which is oneness
anda tahu bahwa mereka kesatria
you know that those knights
antara kesatria yang bertarung untuk
between knights contesting for
atau bersatu menjadi suatu kesatuan
or united into a whole
atau kehilangan kohesi atau kesatuan
or lose cohesion or unity
atau membelah bersama kesatuan bagian
or cleaving together union of
atau perjanjian tidak adanya kesatuan
or agreement absence of unity
atau yang bukan negara kesatuan
or non unitary state
badan kesatuan bangsa dan politik
of national unity and politics
bagaimana dengan seorang kesatria yang
how about a knight
bagian menjadi satu kesatuan sentralisasi
parts into one whole centralization

 

HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z