Indonesian to English
betul-betul truly
betul-betul
please wait
by Xamux Translate

Sinonim

 1. amat
  (banget, benar, benar-benar, berlebihan, besar, betul-betul, kelewat, maha, nian, paling, sangat, sekali, sungguh, terlalu, terlampau, melihat, memandangi, memantau, memata-matai, memerhatikan, memeriksa, memindai, memonitor, mempelajari, menatap, meneliti, mengawasi, mengikuti, menginvestigasi, mengobservasi, menilik, menjelang, menyelidiki, menyidik, menyoroti, mendalami, menelaah, mengkaji, meninjau, menjelajahi, menyimak)
 2. banget
 3. benar-benar
 4. kelewat
 5. sama sekali
 6. sangat
 7. sekali
 8. sungguh-sungguh
 9. terlalu
 10. terlampau
betul-betulanreal

Contoh

sebab saya harus betul-betul ada untuk mereka
because I have to actually be there for them
"Kalian betul-betul salah mengerti," katanya.
You've misunderstood totally," he said.
"Sekarang kita betul-betul dapat
"You know what, now we really can
berapa banyak Scud yang betul-betul dihancurkan?
how many Scuds did we actually destroy?
kita betul-betul buruk saat berbicara tentang karakter.
we're really bad at talking about character.
Dan ini adalah realita yang betul-betul mengena pada hati saya,
And this was a reality that really struck me,
Kita betul-betul menghargai keputusan berpengaruh yang mereka ambil,
We really appreciate that they took the decisions that made a difference,
Memandangi sesuatu yang sangat, betul-betul absurd,
And he's looking at something really, truly absurd,
dan itu terlihat betul-betul seperti mengalir.
and it really looked like it was running.
Jadi pada saat kami mengembangkan Glass, kami betul-betul berpikir tentang,
So when we developed Glass, we thought really about,
Anda tidak akan betul-betul percaya diri berdiri di sana
you're not really confident standing up there
Jadi apa yang betul-betul kita ketahui tentang kebocoran informasi tersebut?
So what do we actually know about the leaks?
Jadi ketika satu ungkapan betul-betul populer,
So when one-liners were really popular,
Kelihatannya betul-betul nekad.
Looks absolutely audacious.
Betul-betul konyol.
Looks absolutely ridiculous.
Dan perekonomian kami betul-betul terlihat
And the economy indeed seemed to start
maksud saya, betul-betul tidak ada kemacetan berarti di Oklahoma.
I mean, literally no traffic congestion in Oklahoma City to speak of.
Anda betul-betul bisa kena tilang karena kedapatan mengebut
You literally can get a speeding ticket
tapi kami belum betul-betul menghubungkan keduanya
but we had never really connected the two
jadi betul-betul seperti sebuah medan perang.
so truly like a battlefield.
Saya seperti, kedengarannya betul-betul palsu.
I was like, that sounds totally fake.
Dan itu betul-betul menjadi topik
and it really was the topic
Apa saya betul-betul berpendapat bahwa tidak ada yang bisa dipelajari,
Am I really saying that there can be nothing learned,
dan berangkatlah kita, dan betul-betul, kita buatkan dia sebuah film,
and off we went. And we did, we made a movie,
Ternyata, baru hari itulah aku betul-betul tahu apa artinya.
That day, I learned what fear was.
Tapi orang Viktoria betul-betul melakukannya.
But the Victorians actually did it.
Saya terlibat dengan ini semua betul-betul tidak sengaja.
Well, I bumped into this whole thing completely by accident.
ke desa yang betul-betul terpencil
into a really remote village
Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix