Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Indonesian to English
naim delightful
naim
please wait
by Xamux Translate
mahanaim maka sobi bin nahas
mahanaim shobi son of nahash
saul bergerak maju dari mahanaim
saul went out from mahanaim