Sinonim `abang`

Kata abang, mempunyai sinonim sebanyak 9 kata.


Sinonim abang

  1. akang
  2. kakak
  3. kakanda
  4. kakang
  5. kanda
  6. kangmas
  7. mas
  8. raka
  9. uda


Persamaan kata abang di atas, bersumber dari Tesaurus Bahasa Indonesia, Buku Sekolah Elektronik.

Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix