Sinonim `adibintang`

Kata adibintang, mempunyai sinonim sebanyak 7 kata.


Sinonim adibintang

  1. bintang lapangan
    (adibintang, pemain andalan)
  2. mahabintang
  3. megabintang
  4. superstar
  5. diva
  6. primadona
  7. sripanggung


Persamaan kata adibintang di atas, bersumber dari Tesaurus Bahasa Indonesia, Buku Sekolah Elektronik.

Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix