Sinonim `adikuasa`

Kata adikuasa, mempunyai sinonim sebanyak 1 kata.


Sinonim adikuasa

  1. adidaya
    (adikuasa)


Persamaan kata adikuasa di atas, bersumber dari Tesaurus Bahasa Indonesia, Buku Sekolah Elektronik.

Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix