Sinonim `adiwangsa`

Kata adiwangsa, mempunyai sinonim sebanyak 6 kata.


Sinonim adiwangsa

  1. aristokrat
  2. bangsawan
  3. darah biru
  4. menak
  5. ningrat
  6. priyayi


Persamaan kata adiwangsa di atas, bersumber dari Tesaurus Bahasa Indonesia, Buku Sekolah Elektronik.

Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix